I farten

Om personuppgiftsbehandling


Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya

dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa om hur SRTBK, Svenska Russkaya Tsvetnaya

Blonkaklubben behandlar dina personuppgifter.


Reviderad 2023.08.01


Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och

med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om förordningen.

Villkor för medlemskap, förtroendeuppdrag och deltagande på aktiviteter (tävlingar,

utställningar, prov, MH, BPH med flera) i SRTBK.


Som medlem, deltagare, förtroendevald med mera i SRTBK och vid deltagande på klubbens

aktiviteter (utbildningar, kurser, utställningar och tävlingar, med mera) godkänner du att klubben

sparar och lagrar dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att klubben ska kunna verka i enlighet

med sitt syfte och sina mål, vilka framgår av klubbens stadgar. Vid anmälan till aktiviteter, registrering

av hälsoresultat med mera kommer du behöva styrka att du har läst och tagit del av klubbens

information kring lagring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen behöver klubben

informera dig som medlem/deltagare/förtroendevald et cetera om att vi lagrar dina personuppgifter.

Information om SRTBK:s rutiner kring lagring av personuppgifter vid medlemskap,

registreringar, förtroendeuppdrag, aktiviteter och tävlingar.


Varför/i vilket syfte lagrar vi personuppgifter

SRTBK lagrar personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig. Genom att lämna dina

personuppgifter godkänner du att klubben lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal

och dels med klubbens berättigade intresse som rättslig grund. I samband med SRTBK;s aktiviteter,

till exempel kurser, tävlingar, föreläsningar och så vidare, registreras vilka som varit närvarande. I de

flesta fall fyller du själv i dina personuppgifter som vi efterfrågar via olika typer av anmälningsformulär,

men insamlingen av personuppgifter kan även ske på andra sätt. De uppgifter som du lämnar eller

som vi efterfrågar är de uppgifter som lagras. Vi lagrar även personuppgifter i vårt medlemsregister. Vi

använder dina lagrade personuppgifter för att vid behov kunna hantera dina kopplingar till SRTBK

såsom utskick eller kontakt inom organisationen. Vi använder informationen som lagras om vi behöver

komma i kontakt med dig som medlem/deltagare/förtroendevald i olika sammanhang. Uppgifterna

används även av klubben och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende

medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens

intresse. Personuppgifterna kan även komma att användas för informationsutskick samt för

direktmarknadsföring från klubben och dess samarbetspartners. Kontakta vår kassör om du önskar

avsäga dig direktmarknadsföring. Vid olika typer av möten sparas även personuppgifter i olika typer av

dokument. Exempel på personuppgifter som lagras i dokument kan vara personuppgifter i protokoll

och verksamhetsberättelse.


När lagrar vi personuppgifter

SRTBK lagrar personuppgifter i samband med olika aktiviteter, exempelvis när du ansöker om

medlemskap, när ett resultat för din hund skickas in, vid valphänvisning eller när du anmäler dig till

någon utställning/ aktivitet. När du lämnar personuppgifter till oss godkänner du samtidigt att vi lagrar

uppgifterna.


Vilka personuppgifter lagrar vi

De uppgifter som lagras är de som vi efterfrågar i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och

kurser eller vid ansökan om medlemskap. Oftast fyller du själv i de uppgifter som vi efterfrågar. De

uppgifter som vi samlar in är de uppgifter som vi lagrar. SRTBK hämtar i första hand in uppgifter direkt

från dig eller uppgifter lämnade av dig via SKK eller någon annan SKK-ansluten klubb,

samarbetspartner, veterinärklinik eller liknande. De uppgifter vi behöver är namn, personnummer,

postadress, e-postadress och telefonnummer.


På vilket sätt lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen

Vi lagrar personuppgifter på klubbens datorer, i molntjänster, i bokföringsprogram och i manuella

register och arkiv. De lagrade uppgifterna nås av styrelsemedlemmar samt av styrelsen utsedda och

ansvariga medlemmar och funktionärer. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå


Hur länge lagrar vi personuppgifter 

SRTBK lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i SRTBK:s

register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig såsom protokoll med flera. En

person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att

medlemskapet upphörde, detta för att du skall kunna behålla ditt medlemsnummer om du

önskar bli medlem igen. Personuppgifter i styrelse- eller årsmötesprotokoll raderas inte då

protokollen sparas för alltid av historiska skäl.. Övriga personuppgifter sparas under olika tid

beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas exempelvis sju år i enlighet med

Skatteverkets regelverk


Undantag från GDPR för yttrande- och informationsfrihet

Dataskyddsförordningen gäller inte då personuppgifter behandlas i samband med utövande av

yttrande- eller informationsfrihet. Enligt förordningen ska undantag för yttrande- och informationsfrihet

göras i nationell rätt. I Sverige innebär det bland annat att sådan personuppgiftsbehandling som

omfattas av grundlagsskyddet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen undantas om

tillämpningen av förordningen skulle komma i konflikt med grundlagarna. Därutöver ska även

behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt

eller litterärt skapande undantas från de flesta av bestämmelserna i dataskyddsförordningen.


Undantag vid utgivningsbevis

Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling

om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. I yttrandefrihetsgrundlagen regleras

både sådana utgivningsbevis som gäller automatiskt för massmedieföretag och sådana som gäller

efter ansökan, så kallat frivilligt utgivningsbevis. Ett utgivningsbevis innebär att reglerna om

personuppgiftsbehandling inte gäller i den mån det skulle inkräkta på den grundlagsskyddade rätten

till yttrandefrihet.


Revidering av denna text 

Vid olika förändringar som rör och påverkar SRTBK och klubbens verksamhet kan denna text behövas

revideras. Klubbens verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När

förändringar sker som medför att SRTBK behöver anpassa sin hantering av och rutiner kring lagring

av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver

göras meddelas detta i anknytning till texten.


Kontakt med SRTBK

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SRTBK: styrelse. Där

kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid

rätt att stoppa SRTBK:s lagring och behandling av dina personuppgifter såvida klubbens intressen inte

väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din

begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt

dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SRTBK har registrerade om

dig.

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till klubbens styrelse:

styrelsen@srtbk.se


Anser du att SRTBK hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga hos Datainspektionen.,

Personuppgifter kan komma att användas för utskick av information och direktmarknadsföring från

SRTBK. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta klubbens styrelse,